Drop us a line & we’re always ready to help you!
дээш

Блог

Glory to God! TEEN DTS 2020


5 дах удаагийн "Өсвөрийн Дагалдагч Бэлтгэх Сургалт" (TEEN DTS 2020) маань амжилттай эхлэж, амжилттай дууслаа.

Нийт 12 чуулганы 44 өсвөр үеийнхэн Ертөнцийн Эзэнийг амьдралаараа дагах шийдвэр гарган, дагалдагчийн амьдралд суралцлаа.

Үйлчилсэн бүх стаффууд, лекторууд, залбирлаар дэмжин, бодитоор тусласан итгэлийн ахан дүүстээ баярлалаа.

Суралцсан бүх хүүхдүүдийн маань амьдрал Эзэнийг гэрчлэн харуулсан, ерөөгдсөн амьдрал байх болтугай. Амен. Бүхнийг боломжтой болгож, ерөөлөө, мэргэн ухаан, хайраа бидний дээр байлгасан Бурханд алдрыг өргөе!